Advokát a GDPR.

V Praze dne 26.5.2018

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, byla s účinností ke dni 25.5.2018 v České republice nahrazena směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nařízením není dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, zejména pokud jde o pravidla týkající se odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.

Zpracováním osobních údajů (článek 4, Definice) se pro účely nařízení rozumí, jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem apod.

JUDr. Jana Ďuricová, advokátní kancelář (dále jen Advokátní kancelář) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účel ujednaný ve smlouvě o poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva tj. pro výkon své podnikatelské činnosti.

Advokátní kancelář chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Advokátní kancelář tímto plní informační povinnost o následujících Zákonem stanovených skutečnostech a povinnostech při zpracovávání Vašich osobních údajů.

Níže uvedené hlavní Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří i během komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu či telefonu, zpracování osobních údajů během trvání smluvního vztahu, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností vyplývajících pro Advokátní kancelář z obecně závazných právních předpisů a stavovských předpisů, jakož i na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář pro komunikaci s klienty používá zabezpečený web jana.duricova@akduricova.cz, případně jana.durika@seznam.cz .

Zásady a způsob zpracování osobních údajů jsou vždy v souladu se smluvně vymezeným účelem zpracování osobních údajů.

2

Osobní údaje mohou být Advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely:

Plněí smlouvy (zejména smlouvy o poskytování právních služb č plněí poždavkůklientů vztahy se smluvními subjekty, napřklad partnerskými advokátními kancelářmi č dodavateli výrobkůa služb);

Plněí právních povinností (zejména povinností ve smyslu účtní a daňvé legislativy, např přdávání osobních údajůorgánů finančí správy, přpadnědalšm orgánů veřjné moci v souladu s přslušými právními přdpisy; řdné vedení advokátního spisu včtněe-mailové komunikace, seznamu kontaktůa poskytovaných služb);

Zasílání obchodních sděení a nabídka služb (Advokátní kancelářmůž v přměřném a neobtěžjícím rozsahu zasílat sděení, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet právní služy prostřdnictvím e-mailu);

Ochrana oprávněého zájmu (ochrana práv a právem chráněých zájmůAdvokátní kancelář, napřklad identifikace klienta ve smyslu zákona č 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č 253/2008 Sb., o něterých opatřních proti legalizaci výnosůz trestné čnnosti, ochrana sítěproti pošozujícímu jednání nebo ochrana přd zneužtím Webové stránky);

Ochrana oprávněého zájmu třtích osob (zejména klientů v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

Vyřzování poždavkůzaslaných prostřdnictvím elektronické komunikace

Advokátní kancelářzpracovává následující osobní údaje:

Údaje týkající se Subjektůúdajů

Účl zpracování

Jméno a přjmení

Plněí smlouvy, Plněí právních povinností, Nabídka služb a produktů Ochrana oprávněého zájmu správce;
Kontaktní adresa

Plněí smlouvy, Plněí právních povinností, Zasílání obchodních sděení a nabídka služb a produktů Ochrana oprávněého zájmu správce, komunikace prostřdnictvím elektronických formulářů
E-mail

Plněí smlouvy, Plněí právních povinností, Zasílání obchodních sděení a nabídka služb a produktů Ochrana oprávněého zájmu správce, komunikace prostřednictvím
Back to Top