Březen 2019

 

ČAK Rozhodnutí nástupce advokáta

Rozhodnutí ČAK – nástupce za advokáta Mgr. Rudolfa Krejčíka

 

Praha, leden 2020

 

Vážený kliente,

 

níže si Vás dovoluji alespoň krátce seznámit s činností Advokátní kanceláře JUDr. Jany Ďuricové, advokátky (dále jen „advokátní kancelář“) a alespoň částečně Vám usnadnit případné rozhodnutí o volbě vhodného právního zástupce právě ve Vaší záležitosti.

 

JUDr. Jana Ďuricová je zapsána v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky, je předsedkyní a zakládající členkou Ligy proti domácímu násilí z.s., partnerkou projektu České advokátní komory ADVOKÁTI DO ŠKOL a členkou UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ.

 

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc počínaje prvotní konzultací, přes připomínkování návrhů smluv, dohledem nad plněním závazků, až po případné uplatňování a vymáhání práva v soudním nebo exekučním řízení. Advokátní kancelář poskytuje ucelený právní servis ze všech oblastní práva, práva korporátního včetně přeměn obchodních společností, práva úpadkového, práva občanského včetně práva směnečného a šekového, rodinného, autorského včetně průmyslových práv, pracovního práva, práva trestního, správního (včetně správních deliktů a přestupků) a rovněž práva ústavního.

 

Advokátní kancelář poskytuje odborné právní poradenství jak z oblastí práva hmotného, tak i práva procesního, platného na území České republiky s přihlédnutím k aktuálním rozhodnutím evropských soudních institucí (především ESLP).

 

Advokátní kancelář na základě udělené advokátní plné moci zastupuje klienty zejména v řízení před soudy, správními orgány, rozhodci a mediátory. Ve vykonávacím řízení zastupuje klienty v exekučním řízení. Rovněž zastupuje klienty v dědickém řízení, případně i jako správce dědictví. Velmi úspěšně zastupuje klienty i v rámci mediace. Rovněž zastupuje klienty v řízení dle správního řádu a daňového řádu.

 

Při podání ústavní stížnosti a v řízení před Ústavním soudem České republiky zastupuje advokátní kancelář klienty na základě udělené zvláštní plné moci.

 

Ve věcech trestních poskytuje kancelář konzultace, zastupuje klienty v trestním řízení, a to již počínaje přípravným řízením. Zastupuje poškozené a oběti trestných činů před orgány činnými v trestním řízení a soudy, zejména v souvislosti s uplatňováním náhrady újmy způsobené trestnou činností.

 

V souvislosti s komplexním právním servisem klientům provádí advokát ověřování podpisu na listinách podepisovaných před advokátem, advokátní úschovy, sepisy a činnosti dle svěřenských smluv. Advokátní kancelář zajišťuje rovněž přítomnost notáře nebo zastoupení při sepisu veřejných listin notářem, tlumočnické služby a úřední překlady, vyšší ověření. Se soudy, správními orgány a státními institucemi komunikuje advokátní kancelář prostřednictvím datové schránky formou datových zpráv. Tím je zaručena rychlost a průkaznost komunikace v zájmu klientů.

 

Od roku 2017 poskytuje advokátní kancelář rozšířené služby „mobilního advokáta“ určené pro zdravotně handicapované klienty s omezenou možností pohybu. Právní poradenství je těmto klientům poskytováno v jejich bydlišti včetně možnosti ověření podpisu na sepisovaných listinách.

 

Advokátní kancelář disponuje placeným dálkovým přístupem do části evidence vedené Exekutorskou komorou a Notářskou komorou, do evidence Katastru nemovitostí včetně nabývacích titulů uložených ve Sbírce listin jednotlivých katastrálních pracovišť, do veřejných rejstříků a Sbírky listin, do insolvenčního rejstříku, databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Výstupy z těchto evidencí umožňují rychlou informovanost klienta v dané záležitosti.

 

Advokátní kancelář rovněž zajišťuje na žádost klienta personální zajištění při konání valných hromad obchodních korporací, spolků, shromáždění vlastníků jednotek apod., a to včetně zajištění vhodných místností v prostorách sídla nebo pobočky advokátní kanceláře. V insolvenčním řízení zajišťuje v případě zájmu ze strany klienta zastoupení v orgánu věřitelů.

 

Advokátní kancelář zajišťuje na požádání klienta odborné posudky, vyjádření nebo znalecké posudky vypracované znaleckým ústavem nebo znalci zapsanými jako soudní znalci u jednotlivých soudů v rámci celé České republiky.

 

Mimořádnou výhodou, kterou klienti advokátní kanceláře oceňují, je znalost podnikatelského prostředí i z pozice klienta podnikatele, z důvodu dlouholetého působení v orgánech obchodních korporací a právnických osob a znalost podnikatelského prostředí v České republice obecně.

 

Smlouva o poskytování právní služby mezi advokátní kanceláří a klientem se uzavírá písemně a před jejím uzavřením je klientovi vždy podáno vysvětlení i k navrženému způsobu odměny. Odměna advokáta může být sjednána jako smluvní nebo mimosmluvní. Před započetím poskytování právních služeb podle předestřených informací je klient seznámen i s výší a podmínkami mimosmluvního odměňování dle advokátního tarifu a srovnáním způsobů odměňování.

 

Převážnou část služeb našim klientům poskytujeme v rámci smluvní odměny. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, nebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je účtována za časovou jednotku půlhodinu, a to každou i započatou. V případě sjednání mimosmluvní odměny se výše odměny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Vedle nároku na odměnu advokáta má advokát též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

 

Platební podmínky, možnost odstoupení od smlouvy s advokátem nebo ukončení závazku, se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a smlouvou uzavíranou mezi klientem a advokátem, která tyto podmínky blíže rozvádí včetně úhrady náhrady hotových výdajů advokáta a náhrady za promeškaný čas.

Klienty advokátní kanceláře jsou jak fyzické, tak i právnické osoby. Při poskytování právních služeb fyzickým osobám se na právní vztah mezi advokátem a klientem dále použijí i ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká advokátní komora (ČAK) je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a advokátem jsou dostupné na www.cak.cz. Informace pro spotřebitele jsou uvedeny v samostatném odkazu informace pro spotřebitele na webu kanceláře.

Advokát je vázán povinností mlčenlivosti, k jejímu prolomení může dojít pouze v případech stanovených zákonem určených výhradně na obranu advokáta před orgány profesní samosprávy.

Kárnou odpovědnost advokáta upravuje vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád. Bližší informace jsou přístupné na www.čak.cz.

 

V roce 2019 byla JUDr. Jana Ďuricová rozhodnutím předsedy ČAK Čj.:02.05-000154/19-001 ustanovena v souladu s ustn. § 45 odst. 2 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve spojení s § 27 odst. 4, téhož zákona, nástupcem Mgr. Rudolfa Krejčíka, advokáta, se sídlem posledně Řevnice, Krále Jiřího z Poděbrad 24.

 

 

S veškerou úctou

 

 

 

JUDr. Jana Ďuricová, advokátka               

 

 

§

Back to Top