Březen 2019

 

ČAK Rozhodnutí nástupce advokáta

Rozhodnutí ČAK – nástupce za advokáta Mgr. Rudolfa Krejčíka

 

 

Prosince 2017

Vážený kliente,

 Advokátní kancelář JUDr. Jany Ďuricové, advokátky, poskytuje ucelený právní servis ze všech oblastní práva, práva korporátního včetně přeměn obchodních společností, práva úpadkového, práva občanského včetně práva směnečného a šekového, rodinného, autorského včetně průmyslových práv, pracovního práva, práva trestního, správního (včetně správních deliktů a přestupků), azylového a cizineckého práva, a rovněž práva ústavního.

 Právní servis advokátní kancelář poskytuje počínaje prvotní konzultací, přes připomínkování návrhů smluv, dohledem nad plněním závazků, až po případné uplatňování a vymáhání práv v soudním nebo exekučním řízení. Advokátní kancelář poskytuje odborné právní poradenství napříč platnou právní úpravou a to jak z oblastí práva hmotného, tak i práva procesního, platného na území České republiky s přihlédnutím k aktuálním rozhodnutím evropských soudních institucí (především ESLP).

 Advokátní kancelář na základě udělené advokátní plné moci zastupuje klienty v řízení před soudy, rozhodci a mediátory. Ve vykonávacím řízení zastupuje klienty v exekučním řízení. Rovněž zastupuje klienty v dědickém řízení, případně i jako správce dědictví. Úspěšně zastupuje klienty i v rámci mediace před zapsanými mediátory.

Rovněž zastupuje klienty v řízení dle daňového řádu.

 Na základě udělení zvláštní plné moci zastupuje advokátní kancelář klienty i v řízení před Ústavním soudem České republiky.

 Ve věcech trestních poskytuje kancelář konzultace, zastupuje klienty v trestním řízení, a to již počínaje přípravným řízením. Zastupuje poškozené a oběti trestných činů před orgány činnými v trestním řízení a soudy, zejména v souvislosti s uplatňováním náhrady újmy způsobené trestnou činností. JUDr. Jana Ďuricová je zapsána v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

 V souvislosti s komplexním právním servisem zajišťuje advokátní kancelář rovněž ověřování podpisů na listinách a to i nesepisovaných advokátem, advokátní úschovy, sepisy a činnosti dle svěřenských smluv, zajišťuje na vyžádání klientem rovněž služby notáře a zastoupení při sepisu veřejných listin notářem, tlumočnické služby a úřední překlady, vyšší ověření. Advokátní kancelář je oprávněna provádět konverzi dokumentů. Se soudy, správními orgány a státními institucemi komunikuje prostřednictvím datových zpráv. Tím je zaručena rychlost a průkaznost komunikace v zájmu klientů. Advokátní kancelář disponuje placeným dálkovým přístupem do části evidence vedené Exekutorskou komorou a Notářskou komorou, do evidence Katastru nemovitostí včetně nabývacích titulů uložených ve Sbírce listin jednotlivých katastrálních pracovišť, do veřejných rejstříků a Sbírky listin, do insolvenčního rejstříku, databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

 Advokátní kancelář rovněž zajišťuje na žádost klienta personálně orgány valných hromad a to včetně zajištění vhodných místností v prostorách sídla nebo pobočky advokátní kanceláře. V insolvenčním řízení zajišťuje v případě zájmu ze strany klienta zastoupení v orgánu věřitelů.

 Advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje se znalci zapsanými jako soudní znalci u jednotlivých soudů v rámci celé České republiky.

 Mimořádnou výhodou, kterou naši klienti oceňují, je znalost podnikatelského prostředí i z pozice klienta podnikatele, z důvodu dlouholetého působení v orgánech obchodních korporací a právnických osob a znalost podnikatelského prostředí v České republice obecně.

 Smlouva o poskytování právní služby mezi advokátní kanceláří a klientem se uzavírá písemně a před jejím uzavřením je klientovi vždy podáno vysvětlení i k navrženému způsobu odměny. Odměna advokáta může být sjednána jako smluvní nebo mimosmluvní. Před započetím poskytování právních služeb podle předestřených informací je klient seznámen i s výší a podmínkami mimosmluvního odměňování dle advokátního tarifu a srovnáním způsobů odměňování.

 Převážnou část služeb našim klientům poskytujeme v rámci smluvní odměny. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, nebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je účtována za časovou jednotku půlhodinu, a to každou i započatou. V případě sjednání mimosmluvní odměny se výše odměny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Vedle nároku na odměnu advokáta má advokát též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

 Platební podmínky, možnost odstoupení od smlouvy s advokátem nebo ukončení závazku, se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a smlouvou uzavíranou mezi klientem a advokátem, která tyto podmínky blíže rozvádí včetně úhrady náhrady hotových výdajů advokáta a náhrady za promeškaný čas.

Klienty advokátní kanceláře jsou jak fyzické, tak i právnické osoby. Při poskytování právních služeb fyzickým osobám se na právní vztah mezi advokátem a klientem dále použijí i ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká advokátní komora (ČAK) je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a advokátem jsou dostupné na www.cak.cz. Informace pro spotřebitele jsou uvedeny v samostatném odkazu informace pro spotřebitele na webu kanceláře.

Advokát je vázán povinností mlčenlivosti, k jejímu prolomení může dojít pouze v případech stanovených zákonem určených výhradně na obranu advokáta před orgány profesní samosprávy.

Kárnou odpovědnost advokáta upravuje vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád. Bližší informace jsou přístupné na www.čak.cz.

 Tato nabídka je zcela nezávazná a Advokátní kancelář je oprávněna poskytnutí právní služby odmítnou v případech upravených zákonem o advokacii. 

 

 

 

§

Back to Top