Reference.

S ohledem na platný zákon o advokacii naše advokátní kancelář nesděluje podrobnosti k jednotlivým causám ani osobní údaje týkající se klientů.

Právně významné causy zastupované v roce 2015 – 2017

Obchodněprávní oblast:

Realizace přeměny obchodní společnosti fúzí akciové společnosti a dvou dceřiných společností s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného fúzí 1.500.000,- Kč)

Realizace přeměny obchodní společnosti rozdělením odštěpením sloučením akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného přeměnou 63.000.000,- Kč)

Realizace přeměny obchodní společnosti rozdělením odštěpením sloučením odštěpované části jmění a společnosti s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného přeměnou 15.000.000,- Kč)

Soudní smír, dohoda o narovnání v rámci soudního sporu ze smlouvy o reklamním vysílání (nárok uplatněný vůči našemu klientovi ve výši cca 12.000.000,- Kč)

Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným kapitalizací pohledávky o 320.000.000,- Kč

Zastupování ve sporech mezi společníky obchodních společností

Žalobní návrhy společníků na určení neplatnosti rozhodnutí orgánu společností

Právní posouzení založení zájmového sdružení právnických osob za přímé účasti subjektu – příjemce veřejných prostředků

Právní rozbory v rámci problematiky fungování obchodních korporací (např. posouzení právního jednání optikou principu loajality vůči obchodní korporaci)

Právní posouzení smluv uzavřených s územně samosprávným celkem

Založení a právní podpora organizační složky zahraniční právnické osoby

Zakládání obchodních korporací, zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností, nadací, nadačních fondů, spolků

Likvidace obchodních korporací

Svolávání, organizování a personální zajišťování valných hromad a orgánů

Zajišťování zápisů změn ve veřejných rejstřících, obchodním rejstříku, nadačním rejstříku a spolkovém rejstříku

Úvěrové smlouvy

Insolvenční řízení, návrhy, přihlášky

Uplatňování práv v souvislosti s prohlášením úpadku

Zvyšování základního kapitálu společnosti ručením omezeným navýšením vkladu

Stanovy akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích

Vzorová agenda akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích

Podpora změny formy akcií akciové společnosti

Právní podpora při emitování cenných papírů

Převody obchodních podílů ve společnostech, převody cenných papírů a majetkových účastí v zájmových společnostech

Finanční asistence

Vymáhání pohledávek

 

Občanskoprávní oblast:

Zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Zastupování ve sporech o určení vlastnictví k nemovitostem

Kupní smlouvy o převodu nemovitostí

Žalobní návrhy k uplatnění práv z odpovědnosti za škodu

Nájemní smlouvy

Smlouva o podnikatelském nájmu věci

Vypořádání občanského sdružení bez právní subjektivity

Ochrana osobnosti

Rodinné, manželské právo, určení otcovství, popření otcovství

Registrované partnerství

Vypořádání SJM

Vypořádání registrovaných partnerů

Modifikace majetkového režimu manželů

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Opatrovnická řízení

Exekuční řízení, vykonávací řízení

Popěrná právní jednání, námitka neúčinnosti

Vypořádání podílových spoluvlastníků nemovité věci

 

Ústavní právo, správní právo, finanční právo:

Azylové právo a cizinecké causy

Zajišťování zápisů změn ve veřejných registrech

Řízení o umístění stavby

Stavební řízení

Obnova řízení

Správní žaloby

Řízení u katastrálního úřadu

Zastupování v řízení o přestupcích

Zastupování v daňovém řízení

Ústavní stížnosti (ve všech oblastech práva)

 

Pracovněprávní causy:

Zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Právní stanoviska k vyplacení náhrad vážících se k pracovnímu poměru

Vzorové zpracování pracovněprávních dokumentů

Přechod práv a povinností z pracovního poměru

Žaloba o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

  

Trestní causy:

Napříč skutkovými podstatami se zaměřením na trestné činy statutárních orgánů, majetkovou trestnou činnost, poškozování věřitele, zastupování poškozených v trestních causách. Tresné činy mladistvých. Trestné činy právnických osob. Přesah do správního trestání, správních deliktů a jiných správních deliktů.

Odvolání, dovolání do rozsudků nalézacích soudů

Stížnosti pro porušení zákona

Ústavní stížnosti

 

Práva z duševního vlastnictví, známkoprávní oblast, ochrana autorských práv:

Přihlašování ochranných známek a právní podpora vlastníků ochranných známek

Smlouva o realizaci společenské akce (objem realizace včetně vysílacích práv 12.000.000,- Kč)

Ochrana autorských práv

Žaloby z nekalosoutěžního jednání.

  

S veškerou úctou

 

JUDr. Jana Ďuricová                                                                                     JUDr. Pavel Rameš

Back to Top