Informace


O nás

Vážená klientko, vážený kliente, velmi si Vážím Vašeho zájmu o činnost mé advokátní kanceláře. Pokud preferujete osobní profesionální přístup založený na vzájemné důvěře, doufám, že Vám Vaše rozhodnutí o volbě vhodného právního zástupce právě ve Vaší záležitosti, ulehčí i tato prezentace mé advokátní kanceláře, Advokátní kanceláře JUDr. Jany Ďuricové, advokátky, členky Unie rodinných advokátů.

Universitní vzdělání jsem získala na Právnické fakultě University Karlovy, po složení rigorosní zkoušky jsem získala titul „IURIS DOCTORIS“. V minulosti jsem působila ve školství a následně v podnikatelské sféře. Mám více než 30ti letou právní praxi. Od roku 2015 působím v advokacii jako samostatná advokátka. Jsem zapsána v seznamu vedeném Českou advokátní komorou jako samostatný advokát s generální praxí pod evidenčním číslem 16592. Jsem rovněž zapsána v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky, jsem rovněž aktivní členkou UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ a partnerkou projektu České advokátní komory ADVOKÁTI DO ŠKOL. Příležitostně publikuji v odborných právních časopisech nebo publikacích především k tématice rodinně právních vztahů.

V roce 2019 jsem byla rozhodnutím předsedy České advokátní komory ustanovena v souladu s ustn. § 45 odst. 2 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve spojení s § 27 odst. 4, téhož zákona, nástupcem Mgr. Rudolfa Krejčíka, advokáta, se sídlem posledně Řevnice, Krále Jiřího z Poděbrad 24.

Osobní přístup k záležitosti klienta a maximální nasazení k účinné ochraně a uplatňování práv klienta je pro mne zcela zásadní. Substituční zastupování jinými advokáty v průběhu řešení záležitosti klienta je v mé kanceláři zcela výjimečné. Moje kancelář poskytuje ucelený právní servis z práva korporátního, práva úpadkového, práva občanského včetně práva dědického, práva směnečného a šekového, autorského práva včetně průmyslových práv, pracovního práva, práva trestního, správního (včetně správních deliktů a přestupků). Na oblast rodinného práva včetně práva dědického se moje advokátní kancelář v posledních letech specializuje. Moje advokátní kancelář poskytuje ucelenou právní pomoc počínaje prvotní konzultací, přes připomínkování návrhů smluv, dohledem nad plněním závazků, až po případné uplatňování a vymáhání práva v soudním nebo exekučním řízení.

Advokátní kancelář poskytuje odborné právní poradenství jak z oblastí práva hmotného, tak i práva procesního, platného na území České republiky s přihlédnutím k aktuálním rozhodnutím evropských soudních institucí (především ESLP).

Na základě udělené advokátní plné moci zastupuji klienty zejména v řízení před soudy, správními orgány, rozhodci a mediátory. Ve vykonávacím řízení zastupuji klienty v exekučním řízení. Rovněž zastupuji klienty v dědickém řízení, případně i jako správce dědictví. Uplatňuji dědické nároky na území České republiky i pro dědice žijící v zahraničí.

Při podání ústavní stížnosti a v řízení před Ústavním soudem České republiky zastupuji klienty na základě zvláštní plné moci.

Ve věcech trestních poskytuje moje kancelář konzultace, zastupuji klienty v trestním řízení, a to již počínaje přípravným řízením. Na základě plné moci nebo ustanovení zástupcem z moci úřední zastupuji poškozené a oběti trestných činů při uplatňování jejich práv před orgány činnými v trestním řízení a soudy, zejména v souvislosti s uplatňováním náhrad za újmy způsobené trestnou činností.

V souvislosti s komplexním právním servisem klientům ověřuji podpisy klientů na listinách v mé přítomnosti podepisovaných, advokátní úschovy, sepisy a činnosti dle svěřenských smluv. V prostorách mé advokátní kanceláře rovněž zajišťuji po dohodě s klientem přítomnost notáře, případně klienty zastupuji při sepisu veřejných listin notářem. Zajišťuji rovněž tlumočnické služby a úřední překlady, vyšší ověření. Se soudy, správními orgány a státními institucemi komunikuje advokátní kancelář prostřednictvím datové schránky formou datových zpráv. Tím je zajištěna bezpečnost, rychlost a průkaznost doručovaných i zasílaných zpráv k ochraně zájmů klientů.

Od roku 2017 poskytuje moje advokátní kancelář i rozšířené služby „mobilního advokáta“ určené pro zdravotně handicapované klienty s omezenou možností pohybu a pro seniory, docházím za seniory i do domů pro seniory a pečovatelských zařízení o seniory. Právní poradenství je handicapovaným klientům poskytováno v jejich bydlišti včetně možnosti ověření podpisu na sepisovaných listinách ve zvýhodněných sazbách odměny, případně jsou informování o možnosti požádat o ustanovení advokáta pro sociálně slabé přímo Českou advokátní komorou.

Moje advokátní kancelář disponuje placeným dálkovým přístupem i do řady neveřejných evidencí. Kancelář zajišťuje okamžité výstupy z evidence vedené Exekutorskou komorou a Notářskou komorou, evidence Katastru nemovitostí včetně nabývacích titulů uložených ve Sbírce listin jednotlivých katastrálních pracovišť, veřejných rejstříků a Sbírky listin, insolvenčního rejstříku, databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Výstupy z těchto evidencí umožňují rychlou informovanost klienta a postup v dané záležitosti.

Advokátní kancelář rovněž zajišťuje na žádost klienta personální zajištění při konání valných hromad obchodních korporací, spolků, shromáždění vlastníků jednotek apod., a to včetně zajištění vhodných místností v prostorách sídla nebo pobočky advokátní kanceláře. V insolvenčním řízení zajišťuje v případě zájmu ze strany klienta zastoupení v orgánu věřitelů.

Advokátní kancelář zajišťuje na požádání klienta vypracování odborných posudků, vyjádření nebo znalecké posudky vypracované znaleckým ústavem nebo znalci zapsanými jako soudní znalci u jednotlivých soudů v rámci celé České republiky.

Mimořádnou výhodou, kterou klienti advokátní kanceláře oceňují, je znalost podnikatelského prostředí i z pozice klienta podnikatele, z důvodu mého dlouholetého působení v orgánech obchodních korporací a právnických osob a znalost podnikatelského prostředí v České republice obecně.

Smlouva o poskytování právní služby mezi mou advokátní kanceláří a klientem je uzavírána v písemné formě a před jejím uzavřením je klientovi vždy podáno vysvětlení o vzájemných právech a povinnostech i k navrženému způsobu odměny. Odměna advokáta může být sjednána jako smluvní nebo mimosmluvní. Před započetím poskytování právních služeb podle předestřených informací je klient seznámen i s výší a podmínkami mimosmluvního odměňování dle advokátního tarifu a srovnáním způsobů odměňování.

Pevážnou část služeb je klientům poskytována v rámci smluvní odměny. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, nebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je účtována za časovou jednotku půlhodinu, a to i započatou. V případě sjednání mimosmluvní odměny se výše odměny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Vedle nároku na odměnu advokáta má advokát též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

Platební podmínky, možnost odstoupení od smlouvy s advokátem nebo ukončení závazku, se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a smlouvou uzavíranou mezi klientem a advokátem, která tyto podmínky blíže rozvádí včetně úhrady náhrady hotových výdajů advokáta a náhrady za promeškaný čas.

Klienty mé advokátní kanceláře jsou jak fyzické, tak i právnické osoby včetně obcí a veřejnoprávních celků. Při poskytování právních služeb fyzickým osobám se na právní vztah mezi advokátem a klientem dále použijí i ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Česká advokátní komora (ČAK) je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a advokátem jsou dostupné na www.cak.czx. Informace pro spotřebitele jsou uvedeny v samostatném odkazu informace pro spotřebitele na webu kanceláře.

Jako advokát jsem vázána povinností mlčenlivosti, k jejímu prolomení může dojít pouze v případech stanovených zákonem určených výhradně na obranu advokáta před orgány profesní samosprávy. Kárnou odpovědnost upravuje vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád. Bližší informace jsou přístupné na www.cak.cz.


Reference

Obchodněprávní, podnikatelská oblast:

Realizace přeměny obchodní společnosti fúzí akciové společnosti a dvou dceřiných společností s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného fúzí 1.500.000,- Kč)

Realizace přeměny obchodní společnosti rozdělením odštěpením sloučením akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného přeměnou 63.000.000,- Kč)

Realizace přeměny obchodní společnosti rozdělením odštěpením sloučením odštěpované části jmění a společnosti s ručením omezeným (hodnota obchodního majetku realizovaného přeměnou 15.000.000,- Kč)

Soudní smír, dohoda o narovnání v rámci soudního sporu ze smlouvy o reklamním vysílání (nárok uplatněný vůči našemu klientovi ve výši cca 12.000.000,- Kč)

Zastupování ve sporech mezi společníky obchodních společností

Žalobní návrhy společníků na určení neplatnosti rozhodnutí orgánu společností

Právní posouzení založení zájmového sdružení právnických osob za přímé účasti subjektu - příjemce veřejných prostředků

Právní rozbory v rámci problematiky fungování obchodních korporací (např. posouzení právního jednání optikou principu loajality vůči obchodní korporaci)

Právní posouzení smluv uzavřených s územně samosprávným celkem

Založení a právní podpora organizační složky zahraniční právnické osoby a její činnosti v rámci EU

Zakládání obchodních korporací, zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností, nadací, nadačních fondů, spolků

Likvidace obchodních korporací

Svolávání, organizování a personální zajišťování valných hromad a orgánů

Zajišťování zápisů změn ve veřejných rejstřících, obchodním rejstříku, nadačním rejstříku a spolkovém rejstříku

Úvěrové smlouvy

Insolvenční řízení, návrhy, přihlášky

Uplatňování práv v souvislosti s prohlášením úpadku

Zvyšování základního kapitálu společnosti ručením omezeným navýšením vkladu

Stanovy akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích

Vzorová agenda akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích

Převody obchodních podílů ve společnostech, převody cenných papírů a majetkových účastí v zájmových společnostech

Finanční asistence

Vymáhání pohledávek za společníky

Zastupování ve sporech mezi obchodní korporací a společníkem

Zastupování obchodní korporace při vyloučení společníka

Zastupování v řízení o zápis změn v obchodním rejstříku

Zastupování při plnění povinnosti obchodní korporace dle zákona o veřejných rejstřících

Právní podpora spolků, nadací

Založení nadace

Občanskoprávní oblast:

Zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Zastupování ve sporech o určení vlastnictví k nemovitostem

Kupní smlouvy o převodu nemovitostí

Právní podpora SVJ

Uplatňování práva člena SVJ vůči společenství

Vzorové stanovy SVJ

Změny v orgánech SVJ

Žalobní návrhy k uplatnění práv z odpovědnosti za škodu

Nájemní smlouvy

Smlouvy o dílo

Právní stanoviska ke smlouvě o dílo

Právní stanovisko k nájmu rekreačního areálu

Smlouva o podnikatelském nájmu věci

Vypořádání občanského sdružení bez právní subjektivity

Ochrana osobnosti

Rodinné, manželské právo,

Registrované partnerství

Vypořádání SJM

Vypořádání registrovaných partnerů

Modifikace majetkového režimu manželů

Úprava poměrů k nezletilým dětem

určení otcovství, popření otcovství

Zvýšení výživného

Výživné manželky

Výživné neprovdané matky

Opatrovnická řízení

Omezení svéprávnosti

Exekuční řízení, vykonávací řízení

Popěrná právní jednání, námitka neúčinnosti

Vypořádání podílových spoluvlastníků nemovité věci

Zastupování v dědickém řízení

Uplatnění práv nepominutelného dědice v soudním řízení

Zastupování územně samosprávného celku o náhradu škody

Zastupování v řízení o náhradu škody z podnikatelské činnosti

Zastupování vlastníka nemovitosti při finančním vypořádání za užívání nemovité věci bez právního důvodu

Zastupování ve směnečných řízení, podávání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

Podávání elektronických platebních rozkazů

Ústavní právo, správní právo, finanční právo, náhrady vůči státu:

Ústavní stížnosti

Zajišťování zápisů změn ve veřejných registrech

Vkladová řízení u katastrálního úřadu (vklady a výmazy věcných práv, zápisy poznámek)

Zastupování v řízení o přestupcích

Zastupování v daňovém řízení

Zastupování v řízení o náhradách za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem (vůči České republice)

Pracovněprávní causy

Zastupování ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Právní stanoviska k vyplacení náhrad vážících se k pracovnímu poměru

Vzorové zpracování pracovněprávních dokumentů

Přechod práv a povinností z pracovního poměru

Žaloba o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Trestní causy

trestné činy statutárních orgánů

majetková trestná činnost, poškozování věřitele

násilná trestná činnost, těžké ublížení na zdraví

výtržnictví

zastupování a uplatňování práv obětí trestných činů a poškozených v trestních causách

Práva z duševního vlastnictví, známkoprávní oblast, ochrana autorských práv

Přihlašování ochranných známek a právní podpora vlastníků ochranných známek

Licenční smlouva k ochranné známce

Smlouva o realizaci společenské akce

Ochrana autorských práv


Certifikáty

Certifikáty v pdf


Kontakt

Jana Ďuricová

advokátka, absolvovala právnické studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze

Evidenční číslo ČAK 16592
Sídlo advokátní kanceláře: Praha 4, Pod Zemankou 1149/3 PSČ 147 00
Sídlo pobočky advokátní kanceláře: Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3 PSČ 120 00

IČ:04505867

Zapsána v seznamu vedeném Českou advokátní komorou jako samostatný advokát s generální praxí

Zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

Předseda a zakládající člen Ligy proti domácímu násilí z.s.

JUDr. Jana Ďuricová je členkou Unie rodinných advokátů

Ustanovování ex offo: ano

Pojištění podnikatelského rizika při poskytování advokátních služeb základní zákonné pojištění, u jednotlivých caus pojištění rizika ad hoc.

Plátce DPH – neplátce

  • email: jana.duricova@akduricova.cz
  • tel.: +420 224 263 011
  • GSM: +420 603 888 405
  • fax: +420 224 247 255
id datové schránky: dg6bgxc